Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užití aplikace ShopsInTouch

Vymezení pojmů

 1. Není-li dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách užití aplikace ShopsInTouch (dále jen jako „obchodní podmínky“) výslovně uvedeno jinak, mají tyto pojmy (tj. slova či sousloví začínající velkým písmenem) použité v těchto obchodních podmínkách a souvisejících dokumentech (zejm. Objednávce) tento význam:
 • Poskytovatelem“ se rozumí společnost APIGRO s.r.o., IČ 242 81 492, sídlem Praha, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192733,
 • Prodejcem“ se rozumí fyzická či právnická osoba nabízející zboží či služby prostřednictvím alespoň jednoho internetového obchodu (e-shopu),
 • "Produkty" se rozumí zboží či služby, které Prodejce nabízí prostřednictvím internetového obchodu,
 • Službou“ se rozumí zobrazení Produktů v Aplikaci, tj. zejm. převedení obsahu (či jeho části) internetového obchodu Prodejce do Aplikace za účelem umožnění vyhledávání a výběru Produktů ze strany Uživatelů prostřednictvím Aplikace,
 • Aplikací“ se rozumí aplikace „ShopsInTouch“, vyvinutá Poskytovatelem, umožňující přístup Uživatelů k nabídce Produktů prostřednictvím Mobilního zařízení,
 • Uživateli“ se rozumí uživatelé Mobilních zařízení, kteří používají Aplikaci za účelem vyhledávání, porovnání a výběru Produktů,
 • Smlouvou“ se rozumí smlouva mezi Poskytovatelem a Prodejcem o poskytování Služby,
 • Mobilním zařízením“ se rozumí Aplikací podporovaná mobilní zařízení, zejm. telefony a tablety, jejichž výčet bude pravidelně Poskytovatelem aktualizován a k nahlédnutí bude umístěn na internetových stránkách dostupných z internetové adresy (URL): http://www.shopsintouch.cz,
 • Odměnou“ se rozumí odměna hrazená Prodejcem Poskytovateli za poskytování Služby,
 • "Objednávkou" se rozumí návrh Prodejce na uzavření Smlouvy, adresovaný Poskytovateli. Vzorový formulář Objednávky je k dispozici na webu Poskytovatele na adrese www.shopsintouch.cz,
 • Doba trvání“ se rozumí doba poskytování Služby,
 • Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění,
 • Autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

I. Registrace Prodejce

 1. Služba je určena pro všechny Prodejce, kteří splňují následující podmínky pro aktivaci a využívání Služby:
 • Prodejce provozuje alespoň jeden internetový obchod,
 • internetový obchod Prodejce je aktivní, nabízí uživatelům k nákupu Produkty a respektuje podmínky stanovené českým právním řádem (zejména obsahuje veškeré identifikační údaje provozovatele internetového obchodu aj.),
 • Prodejce je schopen poskytovat v pravidelných intervalech aktuální informace o Produktech, a to prostřednictvím datového souboru ve formátu XML (dále jen jako „XML soubor“). Prodejce může využít jak běžně užívané formáty XML souborů (např. heureka.cz, zbozi.cz apod.), tak může využít veřejně dostupný formát XML souboru Poskytovatele,
 • Prodejce poskytne Poskytovateli veškeré údaje nezbytné pro řádné dokončení registračního procesu a užívání Služby (zejm. identifikační, fakturační a korespondenční údaje a další data o internetovém obchodu Prodejce).

II. Podmínky užití souboru XML

 1.  Produkty zachycené v XML souboru musí být dostupné v internetovém obchodě Prodejce, jednotlivé položky Produktů musí obsahovat odkazy s URL adresou, na které Uživatel nalezne informace o ceně Produktu a Produkt si bude moci zakoupit. Tyto odkazy se mohou v XML souboru vyskytovat i vícekrát.
 2. Informace o Produktech obsažené v XML souboru musí být pravdivé a aktuální.
 3. Cena Produktů uvedená v XML souboru musí být uvedena v měně zvolené ve Smlouvě a musí být pro Uživatele koncová, tzn. včetně všech poplatků (zejm. autorských, recyklačních atp.) a daní (zejm. DPH). Koncová cena Produktů nemusí zahrnovat výhradně náklady související s balením a/nebo přepravou Produktů (poštovné, dopravné, balné atp.).
 4. Nabídkou Produktů zachycených v XML souboru nesmí dojít k porušení právního řádu České republiky, dobrých mravů, zásad poctivého obchodního styku, ani k zásahu do práv Poskytovatele či jakékoliv třetí strany.
 5. Podrobné technické a obsahové podmínky užití XML souboru jsou obsaženy na adrese http://www.shopsintouch.cz/xml-rozhrani/.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit technické či obsahové podmínky užití XML souboru.

III. Práva a povinnosti Prodejce

 1. Prodejce má na základě uzavření Smlouvy a potažmo zaplacení Odměny v případě placené Služby právo přístupu do administračního rozhraní Aplikace , kde může spravovat údaje vyplněné při registraci. Přihlašovací údaje k administračnímu rozhraní Aplikace budou Prodejci poskytnuty formou emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou pro tyto účely poskytl.
 2. Dojde-li k jakékoliv změně v identifikačních, fakturačních či kontaktních údajích poskytnutých Prodejcem při registraci, je Prodejce povinen tyto změny neprodleně oznámit Poskytovateli. V případě nesplnění této povinnosti nese Prodejce veškerou odpovědnost za případné následky, zejm. vzniklou škodu.
 3. Prodejce se zavazuje nabízet prostřednictvím Aplikace pouze Produkty, jejichž poskytování není v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, ani nezasahuje do práv Poskytovatele či jakékoliv třetí strany.
 4. Prodejce výslovně potvrzuje, že disponuje všemi potřebnými právy (zejm. autorskými) ke všem informacím (zejm. fotografiím), které v rámci nabídky Produktů prostřednictvím Aplikace použije. Poskytnutím těchto informací (zejm. fotografií) Prodejce uděluje Provozovateli právo tyto informace zpřístupnit prostřednictvím Aplikace.
 5. Prodejce se zavazuje splnit všechny podmínky uvedené v čl. II. těchto obchodních podmínek (Podmínky užití souboru XML).
 6. Veškerou odpovědnost za informace o Produktech, které Prodejce poskytne, nese Prodejce.
 7. Prodejce má právo kdykoliv ukončit předávání informací o Produktech prostřednictvím XML souboru. Tuto skutečnost je Prodejce povinen neprodleně oznámit Poskytovateli. Využitím tohoto práva Prodejci nevzniká nárok na vrácení Odměny ani její části.
 8. Prodejce se zavazuje bezodkladně uspokojit veškeré nároky třetích stran vzniklé v důsledku zveřejnění informací o Produktech prostřednictvím Aplikace, jejichž původcem je Prodejce.
 9. Nabídka Produktů musí obsahovat minimálně následující údaje:
  • název Produktu,
  • fotografie Produktu,
  • specifikace Produktu,
  • koncová cena Produktu (viz čl. II odst. 3 těchto obchodních podmínek),
  • cena nákladů souvisejících s balením a/nebo přepravou Produktů.
 10. Využije-li Prodejce Službu bez poplatků v souvislosti se zobrazením ShopsInTouch odkazu na sjednaných webových stránkách, je Prodejce povinen zajistit zobrazení odkazu na stránky ShopsInTouch (http://www.shopsintouch.cz) na viditelném místě na sjednaných webových stránkách nejpozději ve lhůtě 30 dní od uzavření Smlouvy. Nezajistí-li Prodejce zobrazení tohoto odkazu ve stanové lhůtě, je Poskytovatel oprávněn postupovat dle čl. IV odst. 6 těchto obchodních podmínek.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za informace vložené Prodejcem do XML souboru či obsažené na jeho webových stránkách (zejm. internetovém obchodě), zejm. za jejich pravdivost, aktuálnost, správnost či úplnost.
 2. Poskytovatel neodpovídá za úplnost zobrazení nabídky Produktů prostřednictvím Aplikace.
 3. Poskytoval negarantuje permanentní zobrazení nabídky Produktů prostřednictvím Aplikace.
 4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu s vynaložením maximální péče o dosažení co nejvyšší funkčnosti a dostupnosti nabídky Produktů prostřednictvím Aplikace.
 5. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakýchkoliv dat Prodejce. Prodejci je důrazně doporučeno zálohovat veškerá data, která poskytne Poskytovateli v souladu s plněním Smlouvy.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby (tj. zejm. neumožnit zveřejnění informací o Produktech prostřednictvím Aplikace nebo takové informace z Aplikace odstranit, pokud již byly prostřednictvím Aplikace zveřejněny), pokud informace o Produktech dle jeho názoru:
  • porušují právní řád České republiky,
  • nejsou v souladu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku,
  • jsou způsobilá přivodit Poskytovateli či třetím osobám škodu,
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele.
 7. Poskytovatel není zprostředkovatelem kupní či jiné smlouvy mezi Prodejcem a Uživatelem.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování Služby za předpokladu, že splní závazky plynoucí z uzavřené Smlouvy, tj. dodrží dobu poskytování Služby smluvenou s Prodejcem dle Smlouvy. O ukončení dalšího provozování Služby uvědomí Prodejce bez zbytečného odkladu.
 9. Všechna práva k Aplikaci (zejm. práva autorská a práva duševního vlastnictví aj.) náleží výlučně Poskytovateli a/nebo jeho poskytovatelům licencí. Prodejce uzavřením Smlouvy nenabývá žádných práv (zejm. práv autorských a práv duševního vlastnictví aj.) k Aplikaci.
 10. Poskytovatel je oprávněn užít označení Prodejce (zejm. logo) pro marketingové účely a propagaci Služby a Aplikace.

V. Smlouva, Doba trvání a Odměna

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke splnění poslední z těchto těchto podmínek:
  • Prodejce se zaregistruje na webové stránce www.shopsintouch.cz,
  • Poskytovatel obdrží Objednávku Prodejce a
  • Prodejce obdrží potvrzení Poskytovatele o tom, že Objednávku přijímá. Za takové potvrzení se považuje i zálohová faktura vystavená Poskytovatelem vyzývající Prodejce k uhrazení Odměny.
  V případě, že si Prodejce zvolí poskytnutí Služby bez poplatku, je smlouva uzavřena splněním první podmínky viz výše.
 2. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu ode dne následujícího po dni, kdy došlo k zaplacení Odměny, resp. k registraci na www.shopsintouch.com v případě poskytnutí Služby bez poplatku.
 3. Odměna je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Neuhradí-li Prodejce Odměnu ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši jedné poloviny Odměny a dále mu vzniká právo od Smlouvy odstoupit.
 4. Služba je Poskytovatelem poskytována po Dobu trvání. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Dobou trvání 1 rok od zaplacení Odměny, resp. od registrace v případě poskytnutí Služby bez poplatku.
 5. Výše Odměny je uvedena v ceníku Poskytovatelem zveřejňovaném na adrese www.shopsintouch.cz, není-li výslovně sjednáno jinak. Pozdější změny výše Odměny v ceníku nemají vliv na výši Odměny dle Smlouvy.
 6. Odměna se hradí jednorázově za celou Dobu trvání.
 7. Uhrazením Odměny se rozumí připsání celé její výše na účet Poskytovatele.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Odesláním Objednávky a registračního formuláře uděluje Prodejce Poskytovateli souhlas se zpracováním v nich uvedených jeho osobních údajů.
 2. Prodejce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů Poskytovatelem jako správcem v rozsahu nezbytném k poskytování Služby a sdělování marketingových a obchodních sdělení.
 3. Prodejce souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho emailovou adresu zasílat informace související s poskytováním Služby a obchodní sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

VII. Závěrečná ujednání

 1. V případě rozporu těchto obchodních podmínek a Smlouvy má přednost úprava obsažená ve Smlouvě.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. O změně je povinen informovat Prodejce na webových stránkách Poskytovatele www.shopsintouch.cz.
 3. Právní vztahy Poskytovatele a Prodejce se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 4. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2014.